Działania

Informacje o licytacjach dostępne są w siedzibie kancelarii oraz obwieszczeniach umieszczanych przed licytacją na tablicy ogłoszeń w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim i Urzędzie Miasta Starogard Gdański oraz na stronie Krajowej Rady Komorniczej.
Prowadzimy licytacje ruchomości oraz nieruchomości, a także licytacje wierzytelności oraz innych praw majątkowych podlegających egzekucji m.in. aukcje, udziały, domeny internetowe, patenty.

Komornik Mariusz Pepliński w Starogardzie Gdańskim zajmuje się:

  • Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.).
  • Wykonywaniem innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
  • Wykonywaniem postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.
  • Wykonywaniem zadań określonych w innych ustawach.
  • Na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.
  • Sporządza protokół stanu faktycznego.
  • Wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń.
  • Na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.
Zadzwoń do nas